Algemene voorwaarden – Webshop bestellingen

Algemene Voorwaarden – Nadia Media

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 3. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden (downloads);
 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Nadia Media en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 6. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Nadia Media gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Nadia Lahpor-Hesse
Nadia Media
Boven Westerdiep 25
9641 LA Veendam

nadia@happinessfromme.com

KvK-nummer: 73544523
Btw-identificatienummer: NL001398848B71

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Nadia Media en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Nadia Media en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

Artikel 4 Het aanbod

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Nadia Media maakt van afbeeldingen, deze zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Nadia Media niet.
 2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand om het moment dat de consument akkoord gaat met deze algemene voorwaarden en zijn bestelling plaatst en betaald.
 2. De consument ontvangt een e-mail ter bevestiging van de bestelling en wordt, indien van toepassing, per e-mail op de hoogte gehouden van de status zijn bestelling.
 3. Nadia Media heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en elektronische betalingen kan betalen.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen ontbinden. Nadia Media mag de consument vragen naar de reden van herroeping.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag dat de consument het product heeft ontvangen.

Bij digitale inhoud:

 1. Digitale inhoud (downloads) is uitgesloten van het herroepingsrecht. Nadia Media kan immers niet controleren of de consument alle bestanden heeft verwijderd.

Artikel 7 Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de kenmerken van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn van 14 kalenderdagen door middel van het modelformulier voor herroeping.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug. De consument heeft de terugzend termijn in elk geval in acht genomen als het product door Nadia Media retour is ontvangen, voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument betaald zelf de kosten van het terugzenden van het product. Indien de consument kiest voor een verzendoptie zonder track&trace, is Nadia Media niet aansprakelijk voor het niet retour ontvangen van het artikel.

Download hier het formulier welke u bijvoegt bij het pakket, wanneer u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als Nadia Media de melding van herroeping door de consument per e-mail heeft ontvangen, zal hij deze herroeping zo snel mogelijk, maar binnen 3 kalenderdagen bevestigen.
 2. Nadia Media vergoedt de betaling van de consument voor het product. Uitgesloten hierbij zijn de verzendkosten die in rekening zijn gebracht. Dit zal gebeuren binnen 14 kalenderdagen nadat het product retour is ontvangen door Nadia Media.
 3. Nadia Media gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Artikel 10 Uitsluiting herroepingsrecht

Nadia Media sluit de volgende producten uit van het herroepingsrecht;

 1. Gepersonaliseerde producten.
 2. Virtuele producten (downloads), Nadia Media kan immers niet controleren of alle bestanden door de consument verwijderd zijn (c.q. niet al geprint zijn).

Artikel 11 De prijs

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten.
 2. De consument gaat akkoord met de prijs van het product die op dat moment vermeld staat. Nadia Media geeft geen reductie indien het product later voor een actieprijs aangeboden wordt.

Artikel 12 Levering en uitvoering

 1. Nadia Media zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Nadia Media kenbaar heeft gemaakt.
 3. Nadia Media zal geaccepteerde bestellingen binnen uiterlijk 7 kalenderdagen verzenden, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Nadia Media is niet aansprakelijk voor vertragingen bij de vervoerder.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Nadia Media tot het moment van bezorging aan de consument. Indien een product beschadigd geleverd wordt, dient de consument direct contact op te nemen via het bovengenoemde e-mail adres. Daarbij voegt de consument gedetailleerde foto’s toe van de kapotte verpakking en het kapotte product.

Artikel 13 Betaling

 1. De door de consument verschuldigde bedragen dienen voldaan te worden via Ideal. Indien een betaling niet gelukt is, zal de consument hiervan op de hoogte gesteld worden. Zolang er geen betaling ontvangen is, zal Nadia Media geen producten verzenden.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan Nadia Media te melden.

Artikel 14 Klachtenregeling

 1. De bij Nadia Media ingediende klachten via het bovenstaande e-mail adres, worden binnen een termijn van 14 kalenderdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Nadia Media binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 2. De consument dient Nadia Media in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Nadia Media en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.